Bảng giá

STT VẬT LIỆU GIÁ CHƯA CÓ VAT GIÁ CÓ VAT
1 Cát bê tông L1 270.000 280.000
2 Cát bê tông L2 220.000 230.000
3 Cát Xây Tô 190.000 200.000
4 Cát San Lấp 150.000 160.000
5 Đá 1×2 Đen 280.000 315.000
6 Đá 1×2 Xanh 340.000 375.000
7 Đá 4×6 Đen 310.000 325.000
8 Đá 4×6 Xanh 340.000 380.000
9 Đá 5×7 Đen 310.000 325.000
10 Đá 5×7 Xanh 350.000 390.000
11 Đá 0x4 Đen 220.000 240.000
12 Đá 0x4 Xanh 280.000 290.000
13 Đá mi sàng 240.000 260.000
14 Đá mi bụi 230.000 250.000